Minggu, 15 September 2013

Kisi2 Ujian Ilmu Hadis Des 2012

Kisi2 Ujian Ilmu Hadis Des 2012
1.       Definisi Hadis Mutawatir ialah ...
a.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak sepakat bohong
b.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang jumlahnya tidak memungkinkan terjadinya kebohongan.
c.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rowi yang kurang dari 10 orang
d.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rowi yang terdiri dari 2 orang
e.    hadis yang tidak terkenal palsu
2.             Hadis yang kegharibannya berada di ashlus sanad ( pangkal sanad ) disebut hadis …
a.    Aziz
b.    Gharib nisbi
c.    Gharib muthlaq
d.    Ahad
e.    Marfu'
3.             Definisi Hadis Masyhur ialah ...
a.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak sepakat bohong
b.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang jumlahnya tidak memungkinkan terjadinya kebohongan.
c.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rowi yang kurang dari 3 orang
d.    hadis yang diriwayatkan oleh tiga rowi atau lebih dan tidak sampai pada batas mutawatir
e.    hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rowi yang tidak sampai pada batas mutawatir
4.             Hadis mutawatir memberikan pengertian yang bersifat ...
a.    Dhoruri (pasti)
b.    Nadhari (relatif)
c.    Aqli
d.    Wahmi (prasangka)
e.    Wahn (lemah)
5.      Hadis daif boleh diamalkan dalam hal fadlailil a'mal saja, namun tetap harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : daifnya tidak parah, sesuai dengan dasar dasar yang berlaku serta sebagai bentuk kehati hatian saja. Ulama yang mensyaratkan seperti itu adalah …
a.    Ibnu Hazm
b.    Ibnu Taimiyah
c.    Imam Bukhari
d.    Imam Muslim
e.    Ibnu Hajar al Asqalani
6.             Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum syariah, maka hadis hasan ...
a.    tidak boleh dijadikan sumber hukum syariah
b.    boleh dijadikan sumber hukum syariah
c.    tidak layak dijadikan sumber hhukum syariah
d.    tidak boleh diambil teladan
e.    mutlak tidak perlu diabaikan
7.             Syarat-syarat hadis shahih, antara lain …
a.    syadz
b.    adil rowinya
c.    banyak muridnya
d.    banyak gurunya
e.    putus sanadnya
8.             Hadis Hasan dibagi menjadi dua, yakni ...
a.    hasan li nafsihi dan hasan bi ghairihi
b.    hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi
c.    hasan bi Nafsihi dan hasan bi Ghairihi
d.    hasan li dzatihi dan hasan linafsihi
e.    hasan sahih dan shahih hasan
9.             Menyembunyikan cacat di dalam sanad dengan menampakkan lahiriyahnya yang bagus merupakan ciri hadis …
a.    Mu'dlal
b.    Mursal
c.    Mudraj
d.    Munqathi'
e.    Mudallas
10.         Salah satu perbedaan antara Alquran dan Hadis Qudsi antara lain ...
a.    Alquran boleh diriwayatkan dengan makna dan hadis qudsi tidak
b.    lafadz Alquran bukan mukjiz, sedangkan hadis qudsi mukjiz
c.    Alquran lafadznya bersumber dari Allah SWT, sedangkan Hadis Qudsi dari Rasulullah.
d.    riwayat Alquran tidak selalu mutawatir, sedangkan hadis qudsi mutawatir
e.    Alquran dan Hadis Qudsi boleh dibaca dalam shalat
11.         Hadis mawquf menurut bahasa artinya adalah......
a.    yang diangkat                      
b.    Yang disucikan         
c.    yang terputus
d.    Yang terhenti                       
e.    yang dinisbatkan kepada Sahabat
12.         Hadis yang berisi perkataan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi`in atau orang yang berada pada tingakat dibawahnya, disebut...
a.    Hadis Qudsi              
b.    Hadis Marfu‘
c.    Hadis Muttasil
d.    Hadis Mawquf
e.    Hadis Maqtu‘
13.         Definisi Hadis Qudsi ialah ...
a.    hadis rasul yang diriwayatkannya dari Allah SWT
b.    hadis rasul yang diriwayatkannya dari malaikat Jibril
c.    hadis rasul yang diriwayatkannya dari malaikat isrofil
d.    hadis rasul yang bersumber dari rasul
e.    hadis tentang kesucian pribadi rasul
14.         Sejak munculnya perpecahan umat Islam banyak orang yang memalsukan hadis seperti contoh berikut :
روى عن النبي قال : رأيت بنى مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك و رأيت بنى العباس يتعاورون على منبري فسرني ذلك

Hadis maudlu’ tersebut diatas dimunculkan oleh
a.    politikus
b.    ahli zindiq
c.    ahli cerita
d.    para pembela madzhab
e.    kesalahan rijalul hadis
15.         Hadis ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya sebagai hujjah dibagi menjadi……….
a.    Hadis Nabawy dan Hadis Qudsi
b.    Hadis Maqbul dan Hadis Mardud
c.    Hadis Sahih dan Hadis Hasan         
d.    Hadis Nasikh dan Hadis Mansukh
e.    Hadis ‘Aly dan hadis Nazil
16.         Hadis Mursal adalah Hadis yang gugur sanadnya pada bagian….……
a.    akhir sanad Sahabat
b.    awal sanad (gurunya Rawi)
c.    tengah sanad
d.    tengah dan akhir
e.    tengah berturut-turut
17.         Hadis mardud Dha’if yang disebabkan karena periwayatnya memiliki kebiasaan sehari-harinya berbohong disebut.....
a.        hadis mawdu’        
b.        hadis matruk                     
c.         hadis mungkar
d.        hadis mushahhaf   
e.        hadis mudraj
18.         Ungkapan jarh dan ta'dil oleh periwayat terhadap periwayat lain mempengaruhi tingkatan keadilan seorang perawi hadis. Di bawah ini, ungkapan ta'dil yang paling rendah tingkatannya adalah …
a.    صدوق إنشاء الله
b.    أوثق الناس
c.    مأمون
d.    صدوق
e.    ثقة ثقة
19.         Apabila terdapat ta'arud (pertentangan) antara jarh wa ta'dil pada seorang perawi, maka jarh harus didahulukan secara mutlak walaupun mu'addilnya lebih banyak dari pada jarihnya. Pendapat tersebut adalah pendapat …
a.    jumhur Maliki
b.    jumhur ulama
c.    Ashabus Syafi'i
d.    Imam Ahmad
e.    Ibnu Hajar
20.         Ulama pertama yang menyusun riwayat ringkas para sahabat adalah …
a.    Yahya ibn Ma’in
b.    Abu Muhammad Abdur Rahman ibn Abi Hatim
c.    Ahmad ibn Hambal
d.    Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad
e.    Imam Bukhari
21.         Di  antara cara untuk mengetahui sifat adil bagi seorang perawi hadis adalah …
a.    pengakuan dirinya
b.    kepopulerannya
c.    kekuatan hafalannya
d.    ketidakfanatikannya
e.    kejujurannya
22.         Berikut ini adalah prinsip dasar dalam menjelaskan kedaan rowi, kecuali …
a.    jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian
b.    kecermatan dalam meneliti dan menilai
c.    mematuhi etika al Jarh
d.    menta’dil secara gelobal dan mentajrih secara rinci
e.    menutupi aib seorang muslim sesuai dengan ajaran islam
23.         Di antara Imam muhadditsin ada yang berguru kepada Quthaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Sufyan bin Waqi', Muhammad bin Ismail al Bukhari, Muslim, Ismail bin Musa, dan lain lain. Imam muhaddis tersebut adalah …
a.    Bukhari
b.    Muslim
c.    Tirmidzi
d.    Nasa'i
e.    Abu Daud
24.         Seorang sahabat yang meriwayatkan 2.286 hadis dan pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW adalah …
a.    Abdullah bin Umar bin Khaththab
b.    Anas bin Malik
c.    Abdullah ibnu Abbas
d.    Abu Hurairah
e.    Abdullah bin 'Amru bin 'Ash
25.         Di antara kelebihan Shahih Bukhari dibanding Shahih Muslim adalah ...
a.    Shahih Bukhari lebih sistimatis
b.    Shahih Bukhari bersambung sanadnya
c.    Shahih Bukhari terdapat semua jenis hadis
d.    Shahih Bukhari terdapat istimbath fiqh
e.    Shahih Bukhari terbukukan
26.         Karya terbesar Imam Muslim adalah ...
a.    Kitab al Musnad
b.    Kitab al I‘lal
c.    Kitab al Kabir
d.    Kitab al Shahih
e.    Kitab al Jami al Shahih

27.         Nama lengkap Imam Tirmdzi ialah ...
a.    Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il
b.    Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj
c.    Abu Abdillah Muhamma bin Yazid
d.    Abu Isa Muhammad bin Isa
e.    Abu Abdirrahman Muhammad bin Syu’aib
28.         Seorang hafidz berpegang kepada salah satu kitab hadis shahih, lalu ia mentakhrij hadis yang ada di dalamnya dengan menggunakan sanadnya sendiri dan bukan dari sanad yang terdapat dalam kitab hadis shahih tersebut. Ungkapan tersebut adalah ciri dari kitab …
a.    Mustadrakat
b.    Mustakhrajat
c.    Al Jawami'
d.    Al Ushul
e.    Al istidrak
29.         Kitab hadis yang isinya mencakup seluruh bab yang berjumlah delapan yaitu bab aqaid, ahkam, rifaq, adab tha'am wa syarb, at tafsir, syamail, fitan dan manaqib disebut …
a.    Mustadrakat
b.    Mustakhrajat
c.    Al Jawami'
d.    Al Ushul
e.    As Shahih
30.         Perhatikan hadis berikut ini !
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ( رواه البخاري )
Sikap yang sesuai dengan matan hadis ini adalah …
a.    Mengembangkan dan memerangi pemerintah.
b.    Tidak ikut memberikan sumbangsih pemikiran pada pemerintah.
c.    Taat pada pemerintah dalam kebijakan apapun.
d.    Taat pada pemerintah dalam kebijakan yang sesuai dengan hokum Allah.
e.    Taat pada pemerintah dalam kebijakan yang sesuai dengan hokum barat.
31.         Maksud dari potongan hadis  وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ adalah...
a.    perbuatan yang haq harus ditaati 
b.    ucapan yang haq harus ditaati
c.    mendengar dan taat untuk berkata yang haq
d.    mendengar ketaatan adalah haq
e.    taat adalah perbuatan yang haq
32.         Secara bahasa taat artinya ...
a.    mengerjakan sesuatu yang diperintahkan
b.    meninggalkan seseuatu
c.    mengerjakan sesuatu yang baik
d.    tunduk dan patuh kepada Allah
e.    takwa kepada Allah.
33.         Perhatikan hadis dibawah ini
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كلكم راع ومسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته ( رواه البخاري )
Hadis di atas berbicara tentang ...
a.      Kepemimpinan dan keadilan
b.      Kepemimpinan dan tanggung jawab
c.       Kepemimpinan dan kekuasaan
d.      Kepemimpinan dan harta
e.      Kepemimpinan dan politik
34.         Pemimpin yang baik adalah orang yang mengharapkan kebaikan rakyatnya sehingga ia akan berusaha untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau golongan. Potongan hadis dibawah yang mengndung makna tersebut adalah.....
a. خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ
b. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ
c. الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ
d. وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ                     
e. وَيُحِبُّونَكُمْ
35.          Perhatikan potongan redaksi hadis dibawah ini !
ولَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ arti redaksi hadis  yang bergaris bawah adalah..
a.    memaksakan
b.    mencabut
c.    melambaikan 
d.    memotong
e.    memutuskan
36.         Perhatikan redaksi hadis dibawah ini !
إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ ini adalah dalil yang membuktikan bahwa...
a.    Allah mengadhab orang yang tidak mau dakwah secara umum
b.    Allah mengadhab orang mungkar didunia dan akhirat   
c.    Allah mengadhab orang yang melakukan kemungkaran
d.    Allah mengadhab orang yang berdakwah tanpa ilmu
e.    Allah mengadhab orang yang meninggalkan kemungkaran
37.         مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ arti kata yang bergaris bawah adalah.....
a.    maka hendaklah merubahnya                     
b.    maka perintahkanlah
c.    maka hendaklah memerintahkan   
d.    maka lakukanlah
e.    maka hendaklah bertanggungjawab
38.         Perhatikan hadis dibawah ini!
قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ
Hadis ini adalah dalil yang menerangkan bahwa amar makruf nahi mungkar bisa menyebabkan....
a.    dosanya dihapus      
b.    kedamaian               
c.    masuk surga
d.    menjadi golongan nabi        
e.    negara yang aman 
39.         Perhatikan hadis berikut ini !
وأن يعلمه الكتابة
Perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dari matan hadis di atas adalah …
a.    Menganjurkan anak cara membaca dengan baik
b.    Mengajarkan anak tentang budi pekerti
c.    Mengajarkan anak cara memanah
d.    Mengajarkan anak cara menulis dengan benar
e.    Memberikan nama yang bagus untuk anak

40.         Hak orang muslim terhadap orang muslim lainnya adalah diabawah ini, kecuali...
a.    menjawab salam
b.    menjenguk orang sakit
c.    menyaksikan jenazah
d.    mendoakan ketika sudah meninggal dunia
e.    mendatangi undangan
41.         Potongan hadis dibawah ini yang mengandung makna bahwa setiap perempuan bertanggungjawab atas harta suaminya adalah...
a. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
b. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
c. وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
d. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا
e. وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
42.         Perhatikan hadis berikut ini !
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ
Dibawah ini yang bukan kandungan hadis ini adalah..
a.    perintah agar tidak ragu-ragu
b.    perintah adil
c.    perintah jujur dan tenang
d.    tanda-tanda bohong adalah ragu
e.    tanda orang jujur adalah tenang
43.         وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا
Makna kata yang bergaris bawah adalah...
a.    kebohongan             
b.    bohong                     
c.    pembohong
d.    dibohongi                 
e.    orang yang bohong

44.  Ilmu yang membahas tentang keadaan sanad, matan, tata cara menerima dan menyampaikan hadis serta sifat-sifat rowi hadis dan sejenisnya disebut ...
a.    Ilmu hadis diroyah
b.    Ilmu hadis riwayah
c.    Ilmu hadis nabawi
d.    Ilmu hadis qudsi
e.    Ilmu hadis fi’li
45.         Penyusun pertama Ilmu Hadis Riwayah ialah ...
a.    Imam Bukhori
b.    Imam Muslim
c.    Muhammad Hasan bin Abdirrahman Arramahumzi
d.    Imam Malik bin Anas
e.    Imam Muhammad bin Syihab Azzuhri
46.         Seseorang dapat mengetahui sanad dan matan suatu hadis ditolak atau diterima dengan cara mempelajari ilmu hadis …
a.    Dirayah
b.    Riwayah
c.    Asbabul wurud
d.    Nasikh
e.    Tajrih
47.         Ilmu rijalul hadis adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai …
a.    perawi hadis
b.    penghafal hadis
c.    penulis kitab hadis
d.    pencari hadis
e.    ahli hadis
48.         Bentuk ungkapan kalimat meriwayatkan (ada’) hadis ialah ...
a.    addayna
b.    haddatsana
c.    katabana
d.    rawaina
e.    aradna
49.         Jika seorang syaikh dalam menyampaikan hadis mengatakan :
" هذا من سماعتي عن فلان فاروه عني "
Maka muridnya ketika menyampaikan kepada orang lain harus mengatakan…
a.    sami'tu
b.    qaraa fulan wa ana asma'
c.    qara'tu 'ala fulan
d.    nawalani fulan
e.    katabani fulan
50.         Seorang syaikh membaca hadis dan orang orang yang hadir mendengarkannya. Cara penerimaan hadis seperti ini disebut…
a.    as sima'
b.    al ijazah
c.    al munawalah
d.    al washiyah
e.    al wijadah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar